Nostalgia

Nostalgia paints a smile on the stony face of the past.